Σφραγίδα / The Stamp

SRT 101-938-003-bw-01 Γ' Έπαινος Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης 1977